ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1.Tenzij een uitdrukkelijke en geschreven overeenkomst wordt iedere verkoop verondersteld gesloten te zijn tegen hiernavermelde algemene verkoopsvoorwaarden. Onze voorwaarden vernietigen en vervangen zelfs deze die voorkomen op de bestelbons en/of brieven van deze die aan ons bestellen of aankopen.

2. De goederen worden steeds verkocht, definitief en uitsluitend aanvaard en afgenomen te Lebbeke. Het staat de koper vrij ze alhier vooraf op zijn kosten te onderzoeken. Wij aanvaarden derhalve geen enkele klacht in verband met uitwendige fouten of met niet overeenstemmende afmetingen.

3. De goederen worden steeds vervoerd op risico van de koper zelfs wanneer zij franco verzonden worden. Wanneer de vennootschap zich gelast met het aan huis bezorgen der goederen doet zij dit bij wijze van dienstbetoon en de koper mag zich niet beroepen op een vergissing of fout van de vennootschap.

4. Tenzij anders vermeld zijn onze goederen van gebruikelijke handelskwaliteit en worden zij verkocht met de gebruikelijke afwijkingsmarges der fabrieken op maten, gewichten en samenstelling der goederen. Producten op speciale bestelling worden nooit teruggenomen.

5. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de werken uitgevoerd met of op de door ons geleverde en verkochte goederen. Dit kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

6. Wij aanvaarden enkel inwendige fouten van een product en de eenvoudige omwisseling van deze goederen, zonder enige schadevergoeding, in zoverre de producerende fabriek de gegrondheid van de inwendige fouten erkent.

7. Geen enkele klacht zal aanvaard worden tenzij schriftelijk gedaan binnen de drie dagen na ontvangst der goederen. Hetzelfde geldt eveneens voor de terugzending van de goederen. Deze terugzending mag slechts gebeuren met onze schriftelijke toestemming zoniet zal ze geweigerd worden. De terugzending zal steeds vrachtvrij gebeuren.

8. Bij ontstentenis van de juiste aanduiding van ontbrekende goederen, vastgesteld bij de aflevering, zal de ontlasting en aanvaarding vermeld op de leveringsbon, gelden als een definitieve ontlasting voor wat betreft de hoeveelheden aangeduid op de leveringsbon.

9. Onze prijsaanduidingen zijn steeds zonder verbintenis en kunnen altijd gewijzigd worden. De verkopen die afgesloten zijn door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door ons.

10. De leveringstermijnen worden aan de aankoper slechts opgegeven ten titel van inlichting en zonder enige verbintenis noch verantwoordelijkheid. Het verstrijken van deze vervaldag verbreekt de verkoop niet ten voordele van de koper en kan ook geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

11. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Lebbeke op onze maatschappelijke zetel ongeacht de wijze waarop betaald wordt en zelfs indien wij op de klant wissels trekken of door de banken en andere instellingen zouden laten innen. In geval van niet betaling der facturen op de vervaldag zullen de bedragen van rechtswege en zonder verder bericht of ingebrekestelling verhoogd worden - A) met een intrest van 15% per jaar te rekenen vanaf de datum der factuur, B) daarenboven zal een forfaitaire schadevergoeding worden aangerekend van 10% op het bedrag van de factuur met een minimum van 40 Euro. Voor dit forfaitair bedrag is geen enkele verrechtvaardiging vereist. Het niet betalen op de vervaldag van onze facturen en/of wissels maakt de betaling van alle verschuldigde bedragen eisbaar en laat ons toe alle lopende bestellingen als nietig te beschouwen.

12. De koper heeft het recht niet de betaling van facturen, of gedeelten ervan op grond van klachten, geheel of gedeeltelijk op te schorten. Al de kosten van effecten, die ons onbetaald terugkomen vallen ten laste van de koper, die tot deze onkosten aanleiding geeft.

13. Alle bestelde en geleverde goederen blijven onze eigendom tot vereffening van het totaal bedrag van de factuur die erop betrekking heeft. Enkel de risico’s worden overgedragen zodat de koper de verantwoordelijkheid, het toezicht en het onderhoud draagt over deze goederen waar ze zich ook bevinden.

14. Al onze handelsdaden worden afgesloten of verondersteld afgesloten te zijn te Lebbeke zodat enkel en alleen de Rechtbanken van Dendermonde bevoegd zijn om kennis te nemen van al de geschillen en betwistingen zelfs in geval van tegeneis , oproeping in vrijwaring of in tussenkomst. De verkopers houden zich het recht voor om eventuele betwistingen voor gelijk welke andere rechtbank aanhangig te maken die volgens de wet bevoegd is. De contracten worden ten uitvoer gebracht - overeenkomstig de Belgische Wetten.